Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaand tref je onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: Definities 

 1. Circulair in bedrijf BV, handelsnaam Circulairinbedrijf, gevestigd te Alkmaar, KvK-nummer 75333236, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt door koper via  een webwinkel voldaan.
 2. Pas als verkoper de bevestiging heeft ontvangen van de webwinkel, dat de koper de koopsom heeft voldaan, zal verkoper verdere uitvoering geven aan de opdracht.
 3. Zolang verkoper niet de bevestiging van de webwinkel heeft ontvangen dat de betaling is geschied, kan koper jegens verkoper geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen die verschijnen in de webwinkel zijn vrijblijvend.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in de winkelwagen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw, bezorgkosten en eventuele andere overheidsheffingen, uitgedrukt in euro’s (mits niet anders vermeld).

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. Koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door koper is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. Verkoper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Nadat het product is geretourneerd en door verkoper is geaccepteerd als herroeping, zal verkoper dat doorgeven aan de webwinkel, die vervolgens zorg zal dragen voor ongedaan making van de betaling en bevestiging daarvan aan koper.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien direct na de bestelling of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat product niet meer voorradig is, dan zal verkoper dat terstond aan koper laten weten.
 2. Koper heeft dan het recht de overeenkomst direct te ontbinden, waarna verkoper dat zal doorgeven aan de webwinkel zodat die zorg kan dragen voor ongedaan making van de betaling en bevestiging daarvan aan de koper.
 3. Indien verkoper dat kan aanbieden, kan koper er ook voor kiezen de levering later te laten plaatsvinden, als het product weer voorradig is. Koper gaat alsdan akkoord met een latere levering onder gelijke voorwaarden. Verkoper zal koper de nieuwe verwachte leveringsdatum meedelen. Indien koper die verwachte nieuwe leveringsdatum te laat vindt, kan koper dan alsnog de overeenkomst ontbinden, waarna verkoper dat door zal geven aan de webwinkel. De webwinkel zal dan zorgdragen voor ongedaan making van de betaling en bevestiging daarvan aan de koper.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door verkoper aan de bezorgservice is overgedragen, danwel door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico voor het product over op koper.
 2. Verkoper is vanaf het moment van risico overgang niet meer verantwoordelijk voor het product.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien. Verkoper zal het afzien van levering doorgeven aan de webwinkel, die vervolgens zal zorgdragen voor het ongedaan maken van de betaling en de bevestiging daarvan aan de koper.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper of de webwinkel deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.